Hong Kong
27288262
info@mortgage.com.hk

居屋按揭 (綠表 / 白居二)

H+1.3%, 2.3%現金回贈 + 綠色按揭16888

居屋按揭 (綠表 / 白居二)

居屋物業按揭,按揭高達95%,最長年期25年
P-2.75%按揭計劃,實際利率為2.5% 

未補地價房屋,一般歸類為居屋,而公屋只要未補地價都可以歸納為同一類。其實無論是居屋或者公屋,都可以透過補地價而變身為私樓身份。因此變身後在按揭上就等同於私樓無異,可使用私樓的Hibor按揭計劃。

不論任何類型未補地價的房屋,包括一手居屋,綠置居,二手居屋,二手公屋等等,清一色都是只可獲承造P按,按當下的按揭利率計算,實際為2.5%,不二價。唯一可以比較的就是回贈%,時下最流行的按揭計劃多為附帶Mortgage Link之計劃,意指高息活期戶口,並享受與按揭相等之利率作為存款利率,上限為貸款額或者按揭餘額之50%。可是當下附有Mortgage Link之按揭計劃所提供之現金回贈都偏低,維持在0.2%-0.5%,有逐步減少的趨勢。

除此之外,一手居屋,綠置居的業主申請按揭亦比較簡單,只要有呼吸,不論年齡都可以獲得最長25年的供款期,最高90%-95%之按揭成數。一般初次按揭申請,都會取最長年期,及最高按揭成數,因為日後轉按或者甩名的話,都只可以轉按餘下按揭金額,及按揭年期,不能增加。

而二手居屋及公屋就相對複雜,因為會按初次發售日期計算,按年份影響按揭成數,及年期。當然,買入前可以聯絡我們代為計算最長年期及按揭成數,比較穩當

無論是新居屋,二手居屋,綠置居,白居二等等。最高可乘造95%按揭,想知道自己心儀物業最高按揭成數幾多?可以做幾多年?等我地話你知啦!

想知道更多按揭資料,歡迎whatsapp查詢 🌈

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

WhatsApp chat